Hem  Nyheter  Studie  Föreläsningar  Fakta

 

 

 

  

Integration inom kultursektorn 2010

Norrköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, har gett mig i uppdrag att göra en studie kring integration i kulturlivet i Norrköping.  Den här studien  ska ge en första överblick över fältet och ge en bild av var man bör göra insatser för att kunna bryta invanda mönster. Studien är gjord under bara två månader och blir ett avstamp som är tänkt att fortsättas och fördjupas av mångkulturkonsulenten.

Jag har inte bara hållit mig till de etablerade kulturscenerna, kulturföreningar, institutioner etc. I min studie har jag även tagit med de instanser som utlandsfödda först möts av när de kommer in i landet och hur de handhar ärenden med utlandsfödda kulturarbetare.

Det finns inte någon omfattande forskning om invandrares villkor på kulturarbetsmarknaden. (De som finns, se nedan). Många studier pekar på att det nästan är tabu att tala om integration inom kultursektorn, samtidigt som sektorn suktar efter nya uttryck. Just nu arbetas det med projekt kring breddad rekrytering till konstutbildningarna. Men många högskolor får också kritik för att de inte har handlingsplaner för breddad rekrytering.  Man kan tänka om man inte ger första generationen utlandsfödda tillträde hur ska vi då kunna locka andra generationen?

Utgångspunkten är att vi inte har någon klar bild av hur situationen ser ut idag inom kulturbranschen. Det här är ett första steg i att ge en första överblick för att kunna lämna över ett grundarbete till mångkulturkonsulenten att arbeta vidare med, vad gäller studier, projekt, seminarier etc. Studien är  gjord under två månader november och december 2010.

Mönster som kommit fram i rapporter och studier under årens lopp återkommer. De frågor som Tid för mångfald, en studie av de statligt finansierade kulturinstitutionernas arbete med etnisk och kulturell mångfald genomförd av Mångkulturellt centrum på uppdrag av kulturdepartementet 2005, Oscar Pripp, Emil Pilschs och Saara Printz Werners, är ännu aktuella.

 Charlotte Hyltens-Cavallius och Nina Edströms rapporterade om sitt arbete från mångkulturellt centrum att på 18 statliga kulturinstitutioner jobbar 2600 personer och bara 40 med annan bakgrund än svensk och flertalet då från nordiska länder (rapporten publiceras i mars 2011). Jag har liknande siffror från regionalt och lokalt perspektiv. Vad är det då som håller dessa mönster kvar trots att ett mångkulturår passerat, året var 2006. Många problematiseringar lyftes då fram i blickfånget, vi har också en större medvetenhet i frågan idag. Mångfald finns med i de flesta formuleringar kring målbeskrivningar men få arbetar idag aktivt med frågan.

Enligt konstens alla regler 2009

Jag satte samman en projektgrupp med 15 konstnärer, antalet korrigerades sedan till 14 på grund av finansiella orsaker. Två konstnärer fick sedan större uppdrag och var tvungna att avsäga sig sin plats så antalet stannade på 12 deltagare. 7 av konstnärerna är inskrivna hos Norrköpings kommuns integrations enhet. Deltagande konstnärer: Falah Alani, Amjad Altayyar, Sahar Burhan, Isabel Cantzler, Aaid Jasmin Fahad, Maria Gullqvist, Saad Hajou, Mika Liffner, Ali M. Ismaël, Mohammed Sami, Stefan Teleman och Åsa L Winterqvist.

 

Under två workshops, fördelade på 3 dagar, den 27-28/4 och den 27/5 fördes dialoger om vår situation som konstnärer. Där skapades nya nätverk, plattformar och cluster att agera i. Inom programmet ingår även en öppen föreläsning av konstnären Per Hasselberg, om hans konstnärskap som har utgångspunkter från folkhemmet och dess utopi. Detta för att vi skulle få en vidgad bild av folkhems iden och svenska samhällets bygg och stöttestenar, samt få input om den svenska modellen som präglat invånarna och deras agerande i det svenska samhället.

 

Diskussioner och frågeställningar från workshopen tas sedan med till ett avslutande seminarie med sex föreläsare som även agerar panel. Tre föreläsare om två omgångar, en på förmiddagen och en på eftermiddagen som båda avslutas med tid för öppna debatter. Föreläsarna är:Josette Bushell-Mingo, Helene Egeland, Marita Flisbäck

Anna Furumark, Inger Höjer Aspemyr, Yvonne Rock, Moderator under seminariet är Kosta Economou.

 

Föreläsarna valdes ut utifrån deras erfarenheter, positioner, arbeten och deras skrifter, samt på rekommendation av forskare och doktorander på Linköpings Universitet. Jag kan även se problem med seminarier då det är lätt att bara nå ut till de redan ”troende”. Debatten når då inte längre än till de redan invigda, vi har med alla medel försökt att marknadsföra projektet i så breda lager som möjligt för att nå en bredare publik.

 

 

 

 

Ola Öhlin © 2011 • Privacy Policy • Terms Of Use